Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана

„МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ПЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, с наличен бюджет за финансиране са :

Мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ 213 028,80 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ 24 083,73 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ 33 254,40 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ 78 998,27 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ 10 001,00 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ 6 000,00 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване: От 24.01.2014 г. до 31.01.2014 г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ- Белово, Септември, Велинград“. Период на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 01.02.2014 г. до 22.02.2014 г. до 16:30 часа включително. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община Белово). Телeфон за контакти: тел/факс 03581/37-31; Мария Тодорова – Изп. директор 0879/812 850; Даниела Салкина – експерт по прилагане СМР 0879/812 854; Стефка Кръстева – експерт по прилагане СМР 0879/812 852. По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и графика за извършване на консултации са публикувани на адрес: http://www.migbsv.com