Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на Община Белово оносно COVID-19

ЗАПОВЕД
№ 98 / 11.03.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с регистрираните случай на COVID-19 на територията на област Габрово, област Плевен и Столична община в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Р. България.

Н А Р Е Ж Д А М:

Във връзка с предприетите предпазни мерки и опасност от разпространение на корона вирус "COVID-19", да се преустанови до второ нареждане провеждането на неделния пазар в Община Белово считано от 11.03.2020г.

За не спазване на Заповедта търговците носят административна отговорност и парична глоба.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски участък Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам Ненка Тодорова зам.Кмет на Община Белово.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 98 / 13.03.2020г. / – Изтегли