Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

Изх.№ КК-101 / 04.12.2012г.
ДО
ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗПУГДВМС
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
– Политическа партия „ГЕРБ“;
-„Коалиция за България“;
– Политическа партия „ДПС“;
– Политическа партия „Атака“;
-„Синята коалиция“;
– Партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена-   Политическа партия“НДСВ“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни  комисии на територията на община Белово,  във връзка с провеждането на Национален референдум на 27.01.2013 г.

1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2. При провеждане на консултациите инициативният комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:
а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;
б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС.
3.Консултациите ще се проведат на 11.12.2012 г. /вторник/ от 10.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 03581/2775, инж.Веселка Илкова– секретар на община Белово.

Приложение:
Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК  и  Решение № 57-НР от 30.11.2012г. на ЦИК
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО