Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Белово спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Проект „Подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Белово”, на стойност 244204,08 лв безвъзмездна финансова помощ за период от 15 месеца. През месец ноември 2012 год. Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев ще подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Договорящия орган – Агенция по социално подпомагане. Дейностите по проекта ще стартират от месец януари 2013 година и ще се  предоставят социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  Ще бъдат назначени на работа като асистенти 42 безработни лица, които ще обслужват минимум 75 потребители.

ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА  (ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ):
• Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.
• Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ СОЦИАЛЕН АСИТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:
• Заявление от кандидата /по образец/ или от негов законен представител-настойник, родител, попечител /по образец/, когато става дума за дете под 18 г. или за непълнолетно, но недееспособно лице;
• Документ за самоличност на лицето и на законния му представител – настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка;
• Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);
• Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса /по образец/. Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват по необходимост. За деца под 18 г. не се изисква декларация за личен доход.Потребителската такса на лицата ще се изчислява на база данни от подадената декларация за доход.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТ КАНДИДАТИТЕ КОИТО ЩЕ  ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИТЕ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” , „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” и „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
• Заявление /по образец/.
• Автобиография.
• Копие на диплом за завършено образование.
• Копие от свидетелство за съдимост.
• Копие от документ за самоличност и оригинал за справка.
• Документ от Териториалната дирекция на „Бюро по труда”, удостоверяващ, че кандидата  е регистриран като безработен и не е в пенсионна възраст;
• Медицинско свидетелство за работа.
Заявленията ще се приемат от месец януари 2013 година  в сградата на община Белово, ІІ етаж, тел.03581/2770, вътр.105
За допълнителна информация:
Община Белово-II етаж, тел.: 03581/2770, вътр.105
М.Грозданова
Гл. специалист „Социални дейности, здравеопазване и европейски програми”