Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява

Община Белово сключи ДБФП „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово- СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово”, ДБФП BG 161РО001/1.1-09/2010/031, финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие”.

Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации, чрез обновяване и модернизиране на сградата на общинското училище в град Белово – СОУ „Александър Иванов – Чапай”.  Кумулираните резултати от проекта ще постигнат: (1) Обществена задоволеност на потребностите на населението от модерна и ефективна образователна инфраструктура; (2) Чрез икономически и технологично целесъобразни и функционално обосновани решения – константно понижени експлоатационни разходи за поддръжка и минимизирани амортизационни разходи; (3) Социална ангажираност и институционална подкрепа чрез прилагане на европейски стандарти в местата за образователни услуги; (4) Мобилизиране на регионалните и местните технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие. Тези резултати ще допринесат за постигане на основната цел на настоящата схема за безвъзмездна помощ – Създаване на съвременна образователна среда чрез прилагане на мерки за постигане на енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Изпълнението на основната цел на схемата от своя страна ще допринесе за постигането на целите на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие” – „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, насочена към широк кръг интервенции за подобряване конкурентоспособността на градовете и осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски агломерации. Настоящият проект има следните специфични цели: 1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинско училище СОУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово чрез: 1.1. Подмяна на дограма; 1.2. Полагана на топлинна изолация на външни конструкции и елементи; 1.3. Модернизация и подмяна наличните горелки с комбинирани горелки, работещи с нафта или природен газ. 2. Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение /малцинства, хора със специфични нужди и др./, чрез подобряване микроклимата на образователната институция. 3. Подобряване качеството на живот на целевите групи, ползващи сградата и удължаване срока на експлоатацията й. 4. Намаляване на разходваната енергия, водещо до: 4.1. Спестяване на финансови средства. 4.2. Ограничаване на вредните емисии на СО2, генерирани в района. 5. Провеждане политика на социална отговорност  и устойчиво развитие в съответствие с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове.   Публикация на ЕУП за изпълнение на Проекта