Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2014 година

На 27 ноември 2013 година в голямата заседателна зала на Община Белово се проведе публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2014 година. Съгласно новия Закон за публичните финанси, публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета и се провежда не по-късно от края на месец ноември на предходната година.

На обсъждането присъстваха общински съветници, кметове на населени места, директори на учебни заведения, граждани, представители на граждански и неправителствени организации. Проектът на бюджет-2014 година беше представен от г-жа Ненка Тодорова, главен счетоводител и директор на дирекция „ФСД, УС АО“ в Община Белово. Предложението на бюджета за 2014 година е в размер на 4 928 791 лева. Като 2 030 000 лв. са собствените бюджетни приходи, 2 265 107 лв. – субсидията за държавните дейности, 535 300 лв. – изравнителната субсидия и 154 400 лв. е целевата субсидия за капиталовите разходи, обясни г-жа Тодорова на присъстващите. При разходите в бюджета, 1 638 116 лв. са предвидени за комунално-битови дейности, 1 638 116 лв. – за образование, 74 442 лв. – за здравеопазване, 320 520 лв. – за социални дейности, 179 600 лв. – за култура и спорт, 324 400 лв. – за икономически дейности и 85 516 лв. за отбрана и сигурност.

Новото в предложението за бюджета през 2014 година е откриването на дейност „Детска млечна кухня“ в община Белово. Също така са предвидени повече средства за информационни материали, публичност и реклама.
При обсъждането постъпиха много предложения, които да бъдат предвидени в новия бюджет – от директора на ОДЗ „Щурче“ град Белово, от директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Мененкьово, от женски клуб „Ахинора“ в кв.Малко Белово, от секретаря на НЧ „Христо Ботев-1931“ с.Габровица, от секретаря на НЧ „Ал.Пипонков-Чапай-1938“ с.Дъбравите, от кметовете на населените места и от граждани на общината. За постъпилите предложения от публичното обсъждане беше съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.