Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово има одобрени три работни места по програма „Старт на кариерата“ за 2013 година.

Община Белово ще осигури заетост на трима специалисти по Програма „Старт на кариерата“.  Възможност да започнат трудовия си стаж в Общината ще имат лица завършили висше образование в следните направления:

1.  Администрация и управление –  за Дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и административно обслужване“, Отдел „Управление на собствеността и административно обслужване“;

2.  Икономика – за Дирекция  „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и административно обслужване“
3.  Филология – за Дирекция „Европейски програми, хуманитарна политика и устройство на територията“, Отдел „Европейски програми и хуманитарна политика“.
Програмата е с продължителност 9 месеца.
Изискванията към кандидатите за участие в Програмата са:
• Възраст до 29 ненавършени години към 26.06.2013 година включително;
• Завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
• Да не притежават трудов стаж по придобитата с висшето образование специалност.
• Да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.
Документите за кандидатстване се приемат в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември в срок до 26.06.2013 год.
За информация ДБТ – Септември, телефон за контакти: 03561/ 20 57 или сайта на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Mladeji/Frame_Mladeji.htm