Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

Община Белово е най-големият работодател в района като е са осигурени работни места за 225 лица по програми и мерки за заетост и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

1. Проект „АЛТЕРНАТИВИ“ По проекта работят 25 лица, които предоставят услугата „Личен асистент“ в подкрепа на хора с тежки увреждания.
2. Проект „ПОМОЩ В ДОМА“ По проекта работят 64 лица като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Тези лица се грижат за ежедневните нужди на 35 възрастни, самотно живеещи и лица със заболяване. 3.Проект „Ново начало-от образование към заетост“ По проекта работят 2 лица за срок от 6 месеца в специализираната администрация на Общинска администрация. Наети са и 2 наставника от Общинска администрация, които обучават стажантите.
4. Проект „Подкрепа за заетост“ По проекта работят 37 лица като озеленители, рабонтици в строителството, общи работници по поддръжка на сгради, портиери и миячи. По проекта са наети 7 наставника от Общинска администрация, които провеждат с тях ежедневно обучение по съответните професии.
5. Проект „Нов избор-развитие и реализация“ По този проект са наети 57 лица, след успешно завършване на обучение по съответната професия. Лицата са наети на работа за срок от 12 месеца.
6. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ По тази програма работят 3 лица, които са с намалена работоспособност над 71% и са наети за срок от 24 месеца.
7. Програма „Старт на кариерата“ По програмата работи 1 лице  за срок от 9 месеца в отдел „МДТ“ на Общинска администрация.
8. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ По НП „ОСПОЗ“ работят 13 лица.
9. Национална програма „НОВА възможност за заетост“ По програмата работи 1 лице, което е наето за срок от 6 месеца. Програмата осигурява нова заетост на освободени лица, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството.
10. Регионална програма в община Белово По регионалната програма работят 10 лица като озеленители за срок от 6 месеца. ,
11. По насърчителни мерки от Закона насърчаване на заетостта са наети: · 2 лица по чл.52, ал. 2 от ЗНЗ (Осигуряване на заетост на безработно лице с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа за срок до 6 месеца) ·        1 лице по чл.55 г от ЗНЗ (Осигуряване на заетост и обучение на конкретно работно място на безработно лице с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване за срок до 6 месеца.)