Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Нов договор за социална услуга „Обществена трапезария”

На 12.09.2015 г., на основание решение на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила”, се сключи договор между Фонд”Социална закрила” и община Белово за реализиране на дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на община Белово на одобрени 70  бенефициенти деца за периода от 1.Х. до 31.ХІІ.2015 г. Уговорената от страните цена на договора е в размер общо на 10 304 лв.

            В настоящия момент общината изпълнява дейности по проект „Обществена трапезария” към ОП за храни и основно материално подпомагане, чийто период изтича на 30.09.2015 г. и който е за 160 лица. За да се осигури непрекъснатост  на тази социална услуга, общината кандидатства пред Фонд „Социална закрила”и подписа новия договор.