Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1020

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ ИН 13/07/2/0/00051 по мярка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

I. Срок за получаване на оферта: до 09.08.2021г. 17.00 часа./ понеделник/
II. Прогнозна стойност: 137 216,98  лв. без ДДС.
 

 

Документи:

Обява – Изтегли

Бланка – Изтегли

Количествено-стойностна сметка – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/