Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление „ВиК Белово“ ООД – Изх. №21

Изх. № 21/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво – ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД – Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ "Владикин извор", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Дъбравите, намиращ се в ПИ с 03592.501.2128 от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР – Пловдив.

Приложено, предоставяме Ви обява, която да поставите на таблото в Община Белово за сведение на обществеността.

Документи:

Обявление Изх. №21 / 05.02.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/