Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление за обществено обсъждане

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

                        по чл.62а , ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.62а, ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 03592.502.2095 по КККР на гр. Белово,  номер  по предходен план -1545,кв.30,УПИ  XIX-Озеленяванепо ПУП на гр.Белово в  незастроен имот за жилищни нужди.

Общественото обсъждане, ще се проведе на 23.01.2017г. от 14.00 ч. в Община Белово, ет.4 голяма заседателна зала.

https://www.livechatalternative.com/