Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово набира членове за доброволно формирование „Община Белово“

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.

Община Белово набира доброволци за доброволно формирование „Община Белово“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Кратко описание на длъжността:
Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението.
1. Предупреждение;
2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. Оповестяване;
4. Спасителни операции;
5. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
6. Операции по издирване и спасяване;
7. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
8. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
9. Разсредоточаване на културни и материални ценности;
10. Други операции, свързани със защитата.

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

Етапи при подбор на доброволци:
а/ Разглеждане на документи;
б/ Интервю.

Кандидатстване и членство в доброволните формирования

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Необходими документи за кандидатстване:
Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
8. Автобиография
Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място за подаване на документите:
гр. Белово, ул. „Орфей” №4А
Общинска администрация-Белово – Информационен център
Телефон за справки: 0886/116632 – Стелиян Хараланов

Документи:

Община Белово набира членове за  доброволно формирование "Община Белово" – Изтегли