Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2011 г.

Решение № Относно Файлове
Решение № 36/29.12.2011 г. Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово пред фонд“Социална закрила“ с проект за довършване на Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в с. Дъбравите, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 35/29.12.2011 г. Постъпило искане вх.№УТ-1298/01.11.2011г. от Севда Георгиева Вакарелска, Лиляна Георгиева Евдокимова и Иванка Георгиева Михайлова за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ І-„Спортна площадка” кв.17 по плана на с.Момина клисура, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 34/29.12.2011 г. Изменение на Решение №740 от 30.08.2011 г. на Общински съвет гр. Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 33/29.12.2011 г. Преминаване на ОДЗ „Щурче” по системата на делегиран бюджет, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 32/29.12.2011 г. Дневен център за деца с увреждания да бъде делегирана от държавата дейност от 01.03.2012 година, с капацитет 24 деца, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 31/29.12.2011 г. Изменение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услугите на територияна на Община Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 30/29.12.2011 г. Такса за битови отпадъци за 2012 г., публикувано на 09.01.2012 г Изтегли
Решение № 29/29.12.2011 г. Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Белово за 2011 г., публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 28/21.12.2011 г. Предложение за даване на съгласие Кметът на община Белово да представлява Общината за кандидатстване с проекти за устойчиво икономическо развитие, директно финансирани от Европейския съюз Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 18.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 14.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 09.11.2011г. Изтегли
Решения от редовна сесия на 29.09.2011г. Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.08.2011г. Изтегли