Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

             Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

 

Документи:

ОБЯВА – Изтегли

БЛАНКА ОФЕРТИ – Изтегли