Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява

Ha основание чл, 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за OBOC (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

Документи:

ОБЯВА – Изтегли