Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Оперативна програма „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за Общини: Барак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

Проект: №BG16M1OP002-2.002-0004 "КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ: БАТАК, БЕЛОВО, БРАЦИГОВО, ЛЕСИЧОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК И СЕПТЕМВРИ"

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", водеща община – община Пазарджик . Общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Септември и Лесичово са част от РСУО – Пазарджик.

Проект за община Белово включва изграждане на инсталаця за компостиране на зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите, за нуждите на община Белово.

С проектните инсталации общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово ще отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци и за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. – "Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци".

За целите на проекта община Белово е започнала изграждането и изпълнението на дейностите по проекта, изградена е довеждаща инфраструктура до площадката / част ВиК/ и са закупени необходимите за работата на инсталацията машини и съоръжения, които след изграждане на площадката ще бъдат монтирани . В рамките на изпълнение на проекта е необходимо да се проучат нагласите и интереса на населението на Община Белово към разделното събиране на зелени отпадъци за целите на компостиране.

До момента са попълнени над 48 броя анкети. Приканват се гражданите на общината да попълнят публикуваната анкета и представят същата в община Белово или да я изпратят попълнена на е-мейл: kmet@belovo.eu

Съобщението и Анкетата е изготвена от Община Белово в рамките на изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0004 "КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ: БАТАК, БЕЛОВО, БРАЦИГОВО, ЛЕСИЧОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК И СЕПТЕМВРИ"

{gallery}news/2019/10/20102019:160:140:0:0{/gallery}

Документи:

Съобщение / 20.10.2019г. / – Изтегли

Анкета / 20.10.2019г. / – Изтегли

Резултати от проведена анкета / 02.11.2020г. / – Изтегли

Съобщение / 02.11.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/