Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Събиране на оферти за заснемане по геодезически способ на съществуващи спортни площадки“

РОП-125 / 16.06.2020г.

П О К А Н А

До потенциални участници

Община Белово има необходимост от следните услуги:

1. Да бъдат заснети по геодезически способ съществуващи спортни площадки находящи се:

– Парк – село Сестримо;
– ОУ село Момина Клисура;
– ОУ село Габровица;
– ОУ квартал Малко Белово;
– ОУ село Мененкьово;

Заснемането следва да се извърши в срок от 3 работни дни, и следва да се представят по 2бр. папки и диск;

Офертата следва в срок от 3 работни дни от публикуване на поканата в "профил на купувача" и да се предостави в Община Белово, на емайл: kmet @ belovo.eu или на официалния адрес на Община Белово.

Оферираната сума за извършване на работата не следва да надвишава сумата от 1200 лева без ДДС, като за всеки подобект следва да се посочи отделна цена.

Кмет на Община Белово
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ

Документи:

Покана РОП-125 / 16.06.2020г. / – Изтегли