Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Изпълнение на дейности по проект ‘Бит и култура на Дъбравите'“

"Народно читалище Ал. Иванов – Чапай", EИК 112046589,
със седалище и адрес за кореспонденция: село Дъбравите, п.к. 4472, ул. "Първа" №1
представлявано от Христина Йорданова Пипонкова
телефон за контакти 0879 155 767, ел. поща chitaliste_dabravite@abv.bg

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изх. № 15 / 17.07.2018г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" от СМОВР на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Изпълнение на дейности по проект "Бит и култура на Дъбравите", в съответствие със следната техническа спецификация:

 

# Дейност Описание Количество/брой Единична цена в лева с вкл. ДДС Обща стойност в лева с вкл. ДДС
1 Разработване и отпечатване на информационна дипляна Формат А4
Две сгъвки
Хартия гланц – 130 гр.
Печат – офесет
Тираж – 1000 /хиляда/ броя.
1000    
2 Организиране и провеждане на тематична изложба – бит и култура на село Дъбравите – фотограф Професионални Фотографски услуги. Заснемане на забележителности от село Дъбравите 1    
3 Организиране и провеждане на тематична изложба – бит и култура на село Дъбравите – изработка на снимки за изложба Снимки формат А3, фотографска фартия, с размер 297/420 мм.
Рамки от материал плексиглас, формат А3.
30    
4 Разработване на филм за село Дъбравите С продължителност от 10 минути. 1    
5 Организиране и провеждане на официално откриване на изложбата Кетеринг, включващ кафе, минерална вода и дребни сладки за 50 души 1    
6 Разпространение на рекламен клип ТВ излъчване на рекламен клип за откритата изложба – до 3 минути. 1    

I. Срок за получаване на оферта: до 24.07.2018г. 17:00 часа.
II. Прогнозна стойност: 6 000 лв. /шест лева/ с ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Крайна цена с включен ДДС. Ако оферента е регистрирано лице по ЗДДС той посочва за всички позиции единична цена без вкл. ДДС, единична цена с вкл. ДДС и обща стойност без вкл. ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 96месеца;
6. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: село Дъбравите, ул. "Първа" № 1 или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на входиране на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на читалището, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VI. Моля да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, тъй като това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020г. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Публикуването в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО се извършва, тъй като Читалище "Александър Иванов – Чапай" няма собствена интернет страница и "Профил на купувача".

Документи:

Обява / 17.07.2018г. / – Изтегли

Бланка за оферти / 17.07.2018г. / – Изтегли

Оферти / 30.07.2018 г. / – Изтегли