Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Процедуви чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.“

Изх. Номер РОП – 116/22.06.2018

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОТ: ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛ. Пазарджик
гр. Белово
ул. "ОРФЕЙ" 4А
тел.: 035812773
факс: 035812770
e-mail: kmet@belovo.eu

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ

Бихме искали да ни представите оферта за: Полагане на инфраструктура за широколентов интернет за проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински улична мрежа на територията на Община Белово”, във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020.

На основание чл. 14. 2. Условия за допустимост на разходите, т.10 от ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ "СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. . на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2, община Белово публикува информация за събиране на оферти за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране, съгласно приложената към настоящата покана техническа спецификация.

Възложителят събира индикативни оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП, като публикува в профила на купувача цялата необходима информация. Оферти могат да подават всички заинтересовани лица. Всяка оферта трябва да съдържа наименование и адрес на оферента, административни данни за офертата, дата на подаване на офертата, срок на валидност на офертата, техническо предложение, което да съответства на приложената техническа спецификация и ценово предложение.

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Индикативни оферти моля да изпаращате до 17:00 часа на 29.06.2018г. на адреса на община БЕЛОВО:
гр. Белово, ул. "ОРФЕЙ" 4А

Оферентите на строително монтажните работи трябва да бъдат вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 22.06.2018 г. / – Изтегли

Техническа-спецификация Пазарни / 22.06.2018г. / – Изтегли

Ценова оферта Пазарни – Иван Вазов / 22.06.2018г. / – Изтегли

Ценова оферта Пазарни – Чавдар Войвода / 22.06.2018г. / – Изтегли