Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово отправя покана за подаване на оферти

До заинтересовани лица

ОБЩИНА БЕЛОВО

отправят покана за ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Кой може да кандидатства:

Заявления и оферти могат да се подават от правоспособни лица по ЗКИР/ Съгласно § 21 , ал. 1 от ПЗР на Наредба №3 – “Вписаните в регистъра правоспособни лица – юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 /

Начин за кандидатстване:

Заявления и оферти / в свободен текст/ се изпращат до деловодството на община Белово или на ел.поща: kmet@belovo.eu и на адрес : Община Белово , ул.,,Орфей,,4а , с краен срок за изпращане – 19.10.2017 година

Община Белово има потребност от изпълнение на следните геодезически дейности и услуги: – Заснемане за проектиране на трасета на линейни обекти във връзка с изпълнение на обекти / водопроводи и канализации, ел. трасета/ – да се предложи цена на км. и оформяне на екзекутивна документация; – Заснемане на изградени съоръжения / диги, подпорни стени и др. / във връзка с преписки за БДИБР Пловдив; – Заснемане на площни обекти за Прединвестиционни проекти / разширения на съществуващи сгради/; – Преписки за изменение на ККР и др.;

Община Белово,

Инж. К. Варев – кмет

Документи:

Обява РОП-150 / 12.10.2017 г. / – Изтегли