Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СО3 на водовземните съоръжения сондаж №3, КЕИ ,,Топлата вода“- открит и КЕИ ,,Топлата вода“

  На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/, за обявяване на:

           – Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СО3 на водовземните съоръжения сондаж №3, КЕИ ,,Топлата вода"- открит и КЕИ ,,Топлата вода"- закрит от находище на минерална вода ,,Белово", гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

           Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СО3 с охранителен режим в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта в община Белово, ет. 2, стая 9, също така ще е и  на разположение в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. ,,Янко Сакъзов" №35, ет. 3, стая 37, в периода от 14.12.2021 г. до 14.01.2022 г.