Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

До участниците в процедурата

С предмет: „Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче“ проект „Хайде на хорото“ по Договор за БФП №36/3/3230097/20.08.2013 г. за отпускане на финасова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Въпрос 1: Моля, уточнете дали е възможно да Ви бъде представен каталог/или снимков материал, който да отговаря на поставените от Вас изисквания, защото е изключително трудно да Ви бъдат изпратени мостри на желаните артикули.

Отговор: В публичната покана, Възложителят е поставил изискване за представяне на мостри и изключение от посоченото изискване би било некоректно към останалите участници в процедурата и би противоречало на първоначално поставеното условие.

Въпрос 2: Моля, изпратете ни снимков материал/линкове към артикулите, предмет на поръчката, от който снимков материал да е видно какви именно следва да бъдат облеклата. Последното ми питане е във връзка с обстоятелството, че въпреки, че е описано, че костюмите са „шопски“ и „тракийски“, Вие знаете, че даже като „тракийски народни носии“ има няколко разновидности и за нас като кандидати е необходимо да знаем кой модел отговаря на Вашите изисквания и нужди.

Отговор: Възложителят не разполага със снимков материал на конкретни модели. В „предложение за изпълнение на поръчката“ подробно е описано какви са изискванията към носиите, включително допълващите ги елементи, както и принадлежащите им аксесоари. Същите са типични за шопска и тракийска носия. Възложителят не е поставил конкрутни изисквания за съответна разновидност. Кандидатът има възможност да представи в офертата си предложена от него конкретна разновидност.

Въпрос 3: В образец №7, а именно: „Предложение за изпълнение на поръчката“ е записан следния текст: 2. Гаранционните срокове /ако е приложимо/ за доставените от нас изделия е съгласно попълненото описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на техническите изисквания, приложен към настоящото предложение за изпълнение на поръчката.
3. Срокове за отстраняване на дефекти-……………….работни дни, след приемане на заявката от Възложителя /но не повече от пет дни/.
4. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти
Въпрос: Коректно за доставка на народни носии е неприложим гаранционен срок, като моля да уточните при това положение какво следва да бъде описано в т.3 Срокове за отстраняване на дефекти /за какви дефекти става въпрос/

Отговор: В точка 2отбелязването „/ако е приложимо/“ относно изискването за посочване на гаранционен срок, означава, че ако конкретният участник предвижда гаранционен срок за предложените от него носии ще следва да посочи неговото времетраене. Този срок представлява времето, през което изпълнителят на поръчката поема отговорността да отстрани дефекти на носиите установени след тяхната доставка и възникнали в резултат на тяхното потребление по предназначение.

Дефектите биха могли да бъдат скъсване или повреждане на носиите и принадлежащите им аксесоари, поради некачествен материал или некачествена изработка.

С уважение:
Ненка Тодорова
Председател