Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел

Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел за представяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ VI – пл.“Освобождение“ в град Белово.

     УТВЪРДИЛ:………./п/…………………..
Кмет на Община Белово:
( инж. Костадин Варев )

П Р О Т О К О Л

Днес,06.01.2014г. започна работа комисия, определена със Заповед №04/06.01.2014г.на Кмета на община Белово, в състав:
1.инж. Анета Кечева – Началник отдел ЕПХП
2. Ненка Тодорова – Директор дирекция „ФСД,УС и АО”
3.Цветелина Митева –юрист
със задача: да съберат, отворят, разгледат и класират постъпилите оферти, съгласно изискванията на възложителя за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет «Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово през 2014г“.
В даденият срок са постъпили следните оферти:
• Оферта с вх.№РОП-3/03.01.2014г. от „МИГАРОВ-ЕЛ” ЕООД, гр.София, кв. Княжево, ул.”Евлия Челеби” №9, бл.25, вх.В1 ет.1, ап.1, представлявано от Любомир Иванов Мигаров.
• Оферта с вх.№ РОП-5/03.01.2013г. от ,,Инженеринг ЕАД,, гр. Пловдив ,ул. ,, Коматевско шосе,, 92 представлявано от Цветан Ванчев Йорданов
• Оферта с вх.№РОП-7/03.01.2013г. от „ФИЛКАБ” АД, гр.Пловдив, ул.”Коматевско шосе” №92, представлявано от Огнян Томов Зарев.
Комисията започна работа с попълване на декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП, след което пристъпи към отваряне на пликовете, разглеждане на документацията и оценяване на предложенията по критерия “най-ниска предложена цена”.
Оферта с вх.№РОП-3/03.01.2014г. от „МИГАРОВ-ЕЛ” ЕООД,
В предложението на кандидата е налице актуално състояние на дружеството.
Приложени са Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията по проекто договора от представителя на дружеството Любомир Иванов Мигаров.
Представен е списък на лицата, който ще участват в изпълнението на договора, като са приложени протокол за проведен изпит за квалификация.
Към офертата участникът е представил и регистрация в камарата на строителите.
Дадените в предложението за изпълнение срокове за изпълнение на услугата ще имат обвързваща сила за страните и ще бъдат заложени в договора за изпълнение, в случай, че офертата на участника е класиран на първо място.
Съгласно ценовото предложение, участникът предлага да извършва услугата по ремонт и поддържане на уличното осветление през 2014г. за 1250.00 лв. без ДДС, и 1500.00 лв. с ДДС месечно.
Или общата предложена от участника цена на услугата е на стойност 1250.00 лв. без ДДС
Оферта с вх.№ РОП-5/03.01.2013г. от ,,Инженеринг ЕАД,, гр. Пловдив
В предложението на кандидата е налице актуално състояние на дружеството
Приложени са Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията по проекто договора от представителя на дружеството Цветан Ванчев Йорданов и Нонка Димитрова Черпокова.
Налице е списък на лицата, който ще участват в изпълнението на договора, придружен с дипломи и удостоверения за придобира квалификационна група.
Дадените в предложението за изпълнение срокове за изпълнение на услугата ще имат обвързваща сила за страните и ще бъдат заложени в договора за изпълнение, в случай, че офертата на участника е класиран на първо място.
Общата предложена от участника цена на услугата е на стойност 2000,00 лв. без ДДС.
Оферта с вх.№РОП-7/03.01.2013г. от „ФИЛКАБ” АД
В предложението на кандидата са приложени всички изискуеми Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията по проекто договора. Представен е също така и списък на квалифицираните лица, които ще участват при изпълнението на поръчката.
Към офертата участникът е представил сертификати и референции, които не се изискват от Възложителя, а също и поради избраният критерии „най-ниска цена” не могат да бъдат взети предвид от длъжностните лица при оценяването на офертите.
Дадените в предложението за изпълнение срокове за изпълнение на услугата ще имат обвързваща сила за страните и ще бъдат заложени в договора за изпълнение, в случай, че офертата на участника е класиран на първо място.
Съгласно ценовото предложение, участникът предлага да извършва услугата по ремонт и поддържане на уличното осветление през 2014г. за 1 501,24лв. без ДДС, и 1 801,49 лв. с ДДС
Комисията пристъпи към класиране на кандидатите, съобразно критерият „най-ниска предложена цена”, както следва:
• Първо място -„МИГАРОВ-ЕЛ”ЕООД с предложена обща цена 1 250.00 лв. без ДДС
• Второ място – „ФИЛКАБ” АД с предложена обща цена 1 501,24лв. без ДДС
• Трето място – „,,Инженеринг ЕАД,, гр. Пловдив с предложена обща цена 2000,00 лв. без ДДС
Комисията предлага на Кмета на Община Белово да сключи договор с „МИГАРОВ-ЕЛ” ЕООД, гр.София, кв. Княжево, ул.”Евлия Челеби” №9, бл.25, вх.В1 ет.1, ап.1, представлявано от Любомир Иванов Мигаров.
Комисията приключи своята работа и предаде протокола, заедно с цялата документация на Възложителя в 16.30 ч. на 04.01.2014г.
…………… :………./п/……………………………………
инж. Анета Кечева – Началник отдел ЕПХП
………………….. :………./п/…………………………..
2. Ненка Тодорова – Директор дирекция „ФСД,УС и АО”
…………………… :………./п/…………………………..
3. Цветелина Митева –юрист

 

Изтегли

https://www.livechatalternative.com/