Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Провеждане на пресконференция за представяне на проект финансиран по административен договор № BG16M1OP002-2.009-0029-C01

    Уважаеми Дами и Господа,

Община Белово е бенефициент по проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01.

Проекта е финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда ” 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 332 560,00 лева.

Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца.

 

Обява – Изтегли

Покана – Изтегли