Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1871

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  872 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  242 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1871 с площ 531 кв.м. и НТП – незастроен имот за жилищни нужди по КККР на Белово, при граници и съседи: 03592.503.1541, 03592.503.9504, 03592.503.1561, 03592.503.1560, 03592.503.1741 и 03592.503.1730. Имотът е актуван с АЧОС № 2590 от 25.06.2012 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1871- Изтегли

https://www.livechatalternative.com/