Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ 03592.503.1851

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  881от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  255от 18.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1851 с площ от 8 304 кв.м, с предназначение – за друг вид застрояване, находящ се в гр.Белово, ул.”Освобождение” по КККР на Белово при граници и съседи: имоти №№ 03592.503.1985, 03592.503.1, 03592.503.9554, 03592.503.2, 03592.503.40, 03592.503.41, 03592.503.9546, 03592.503.42, 03592.503.43, 03592.503.9517, 03592.503.1693. Имотът е актуван с АЧОС № 5703 от 16.02.2015 г.

Документ:

Публичен търг ПИ 03592.503.1851 – Изтегли