Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1688

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  880от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  254от 18.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1688 с площ 15 577 кв.м. и НТП – за обект комплекс за образование по КККР на Белово ведно с построената в него сграда с идентификатор 03592.503.1688.4 – 4 етажа със ЗП – 1 662 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: 03592.503.9554, 03592.503.9551 и 03592.503.1677. Имотът е актуван с АЧОС № 4618 от 01.10.2013 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1688 – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/