Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идент. 03592.503.1690

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  883от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  256от 18.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 03592.503.1690 с площ 5724 кв.м. и НТП – за друг обществен обект, комплекс по КККР на Белово, при граници и съседи: 03592.503.1963, 03592.503.9564, 03592.503.9560, 03592.503.9559, 03592.503.9554 и 03592.503.9562. Имотът е предмет на АЧОС № 5806/20.04.2015 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идент. 03592.503.1690 – Изтегли