Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1871 с площ от 531 кв.м, с предназначение – за незастроен имот за жилищни нужди по КККР на гр.Белово

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение  № 872 от 26.06.2015 г. и в изпълнение на заповед № 148 от 04.05.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

ПИ  с идентификатор 03592.503.1871 с площ от 531 кв.м, с предназначение – за незастроен  имот за жилищни нужди по КККР на гр.Белово, при граници и съседи:

03592.503.1541, 03592.503.9504, 03592.503.1561, 03592.503.1560, 03592.503.1741 и 03592.503.1730. Имотът е актуван с АЧОС № 2590 от 25.06.2012 г.

            1. Начална тръжна цена – 4566,60 лв.(четири хиляди петстотин шестдесет и шест лева и 60 ст.)без ДДС.

            2. Търгът да се проведе на 27.05.2016 г. от 13.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 .

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 4500,00лв.(четири хиляди и петстотин лева) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 26.05.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 25.05.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 26.05.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.05.2016 г. / – Изтегли