Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ І (едно) – 19 (деветнадесет) с площ 547.90 кв.м.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 158 от 28.07.2016 год. и Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и съгласно Заповед № 191 от 06.06.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ І (едно) – 19 (деветнадесет) с площ 547.90 кв.м. (петстотин четиридесет и седем кв.м. и деветдесет кв. см.), находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 12 по ПУП на курорт "Чаира", при граници и съседи: на североизток и северозапад с улица с ос.т. 207-208; на югоизток с УПИ ІІ-108 на Методи Стойчев Веселички;  на югозапад с УПИ ІІІ-19 "За изолационна зеленина" на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6041 от 13.04.2016 г.

1. Начална  тръжна цена –   4 309 лв.(четири хиляди триста и девет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 26.06.2017 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 000 лв.(хиляда лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 23.06.2017 г.    

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 23.06.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 23.06.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 06.06.2017 г. / – Изтегли