Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на Социален работник – 1 бр.

Документи:

Обявление / 07.06.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/