Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв. м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 195 от 11.07.2019 год. на Кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв. м. и НТП – за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради:Сграда с идентификатор 03592.502.946.4 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка четири) със застроена площ 124 кв.м.(сто двадесет и четири кв.м.), Брой етажи – 2(два), Предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, Година на построяване – 1890 г.(хиляда осемстотин и деветдесета год.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.5 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка пет) със застроена площ 418 кв.м.(четиристотин и осемнадесет кв.м.), Брой етажи – 3(три), Предназначение: Сграда за обществено хранене, Година на построяване – 1967 г.(хиляда деветстотин шестдесет и седма год.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.6 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка шест) със застроена площ 58 кв.м.(петдесет и осем кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Сграда за енергопроизводство, Година на построяване – 1950 г.(хиляда деветстотин и петдесета год.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.7 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка седем) със застроена площ 87 кв.м.(осемдесет и седем кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Хангар, депо, гараж, Година на построяване – 1988 г.(хиляда деветстотин осемдесет и осма год.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.8 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка осем) със застроена площ 10 кв.м.(десет кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация, Година на построяване – 1988 г.(хиляда деветстотин и осемдесет и осма г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.9 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка девет), със застроена площ 36 кв.м.(тридесет и шест кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Промишлена сграда, Година на построяване – 1965 г.(хиляда деветстотин шестдесет и пета г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.10 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка десет) със застроена площ 124 кв.м.(сто двадесет и четири кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Складова база, склад, Година на построяване – 1965 г.(хиляда деветстотин шестдесет и пета г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.11 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка единадесет) със застроена площ 105 кв.м.(сто и пет кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Селскостопанска сграда, Година на построяване – 1926 г.(хиляда деветстотин двадесет и шеста г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.12 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка дванадесет) със застроена площ 750 кв.м.(седемстотин и петдесет кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: Складова база, склад, Година на построяване – 1986 г.(хиляда деветстотин осемдесет и шеста г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.13 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка тринадесет) със застроена площ 14 кв.м.(четиринадесет кв.м.), Брой етажи – 1(един), Предназначение: селскостопанска сграда, Година на построяване – 1995 год.(хиляда деветстотин деветдесет и пета г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.14 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка четиринадесет) със застроена площ 524 кв.м.(петстотин двадесет и четири кв.м.), Брой етажи – 4(един), Предназначение: Хотел, Година на построяване – 1975г.(хиляда деветстотин седемдесет и пета г.); Сграда с идентификатор 03592.502.946.15 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка петнадесет) със застроена площ 366 кв.м.(триста шестдесет и шест кв.м.), Брой етажи – 4(четири), Предназначение: Хотел, Година на построяване – 1969г.(хиляда деветстотин шестдесет и девета г.), при граници и съседи: 03592.502.1559, 03592.502.9670, 03592.502.1656, 03592.502.9675, 03592.502.1629, 03592.502.625, 03592.502.1558, 03592.502.9641, 03592.502.9642 по КККР на Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 5968 от 27.01.2016 г.

2. Начална тръжна цена – 955 700 лв. (деветстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин лв.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе на 06.08.2019 г. от 10,30 часа в сградата на община Белово, ет.4.

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 955 700 лв. (деветстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 05.08.2019 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 05.08.2019 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 05.08.2019 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 12.07.2019 г. / – Изтегли