Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Външни водопроводи от минерален извор „Топлата вода“ до град Белово и балнеолечебен санаториум“

Пазарно проучване: "Определяне на трасе, заснемане и процедиране във връзка с изпълнение на проектни разработки и прединвестиционно проучване обект: "Външни водопроводи от минерален извор "Топлата вода" до град Белово и балнеолечебен санаториум."

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 204/10.07.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение и прединвестиционно проучване за обект: "Външни водопроводи от минерален извор "Топлата вода" до град Белово и балнеолечебен санаториум" и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Определяне на трасе, заснемане и процедиране" в съответствие със следната техническа спецификация:

 

# Наименование
1. Период на изпълнение на услугата – от 10 календарни дни от възлагане на услугата;

Срок за получаване на оферта: до 15.07.2019г. 17:00 часа.

II. 1. Прогнозна стойност на услугата: до 1 200 лв. /две хиляди лева/ с ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница
2. Дата на издаване на офертата;
3. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
IV. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да бъде изпратена на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или представена на емайл.
V. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Инж. Костадин Варев
Кмет на Община Белово

Документи:

Пазарно проучване / 10.07.2019г. / – Изтегли