Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.502.9703 с площ 103 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 21 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 24 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

ПИ с идентификатор 03592.502.9703 с площ 103 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс по КККР на гр. Белово, бул."Юндола", при граници и съседи: 03592.502.1196, 03592.502.9598, 03592.502.1641, 03592.5029704, 03592.502.9702. Имотът е актуван с АЧОС № 6348/19.08.2019 г.

1. Начална тръжна цена –998.00 лв.(деветстотин деветдесет и осем лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 17.02.2020 г. от 10.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 14.02.2020 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 14.02.2020 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 14.02.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 21.01.2020 г. / – Изтегли