Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 03592.502.1612 по КККР на гр. Белово одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 40 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение  № 388 от 29.05.2017 г.и на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 212 от 23.06.2017 г.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

ПИ 03592.502.1612 по КККР на гр. Белово одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 40 кв.м., НТП – незастроен имот за жилищни нужди с адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул.“Свети Климент Охридски“, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 1080,1081, парцел ХV, кв.10 по ПУП на гр.Белово, при граници и съседи: 03592.2.4; 03592.502.1080; 03592.502.1081; 03592.502.1082. Имотът е актуван с АЧОС № 5974/31.03.2016 г.    

1.   Начална тръжна цена –   364 лв. (триста шестдесет и четири лева) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 18.07.2017 г. от 13.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.    

3. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лева) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 17.07.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 17.07.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 17.07.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 23.06.2017 г. / – Изтегли