Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год., Решение № 353 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Белово и Заповед № 162 от 10.05.2017 год. на Кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, 4471 кв. Малко Белово, ет.-1, разположен в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, брой нива на обекта: 1, с площ от 1304.70 кв.метра, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, с площ от 15 576 кв.метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с номер по предходен план: 1688, квартал 77, парцел I, при съседи: 03592.503.9554; 03592.503.9551; 03592.503.1677.  Имотът е предмет на АЧОС № 4618 от 01.10.2013 г. и АЧОС № 6159 от 21.02.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  293 200 лв. (двеста деветдесет и три хиляди и двеста лв) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 07.06.2017 г. от 13.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 87 960 лв. (осемдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 06.06.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 06.06.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 06.06.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 10.05.2017 г. / – Изтегли