Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ ІІ (две) – 14 (четиринадесет) с площ 329.10 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 153 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 353 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ ІІ (две)– 14 (четиринадесет)с площ 329.10 кв.м.(триста двадесет и девет кв.м. и десет кв. см.)находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик,кв.10 по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ І-14"За озеленяване" на община Белово; на югоизток с УПИ Х І-14 "За озеленяване" на община Белово и край на регулацията; на югозапад с УПИ ІІІ-14 на община Белово и на северозапад с улица с ос.т.158-159 Имотът е предмет на АЧОС 6058 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   2 589 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и девет лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 03.10.2016 год. от 16,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 2 500 лв.(две хиляди и петстотин лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 30.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 30.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 30.09.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли