Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ ІІ (две) – 8 (осем) с площ 534 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 152 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 354 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ ІІ (две)– 8 (осем)с площ 534 кв.м.(петстотин тридесет и четири кв.м.),находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 15а  по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ ІІІ-8 "За озеленяване и канал" на община Белово; на югоизток с улица с о.т. 252-250;  на югозапад с УПИ І-121 "За КОО" на Александър Иванов Кръстев и на северозапад с пешеходна алея. Имотът е предмет на АЧОС 6061 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   4 199лв.(четири хиляди сто деветдесет и девет лв.) без ДДС.

без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 04.10.2016 год. от 09,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 4 000 лв.(четири хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 03.10.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 03.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 03.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли