Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот на ул. Априлско въстание с площ 31 084 кв.м.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 03592.502.1559 (нула три пет девет две точка пет нула две точка едно пет пет девет) по КККР на гр. Белово, обл. Пазарджик, общ. Белово, п.к. 4470, ул. "Априлско въстание" с площ 31 084 кв.м. (тридесет и една хиляди осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на тайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по КККР на гр. Белово, при граници и съседи на имота: 03592.502.946, 03592.502.1558, 03592.502.1630, 03592.502.1631, 03592.502.9642. Имотът е предмет на АЧОС № 6636/15.12.2020 г.

Документи:

Публичен търг 1559 с явно наддаване / 13.04.2021 г. / – Изтегли