Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ (девет) – 34 (тридесет и четири) „За КОО“ с площ 533.50 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 129 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 333 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ ІХ (девет)– 34 (тридесет и четири)  "За КОО" с площ 533.50 кв.м.(петстотин тридесет и три кв.м и петдесет кв.см.), находящ се вс. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ VІІІ-34 "за КОО" на община Белово; на изток с УПИ VІІ-34 на община Белово; на югоизток– пешеходна алея; на северозапад– улица с ос.т.139-140.  Имотът е предмет на АЧОС № 6003 от 31.03.2016 г.

1. Начална обща тръжна цена –  4 741 лв. (четири хиляди седемстотин четиридесет и един лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 29.09.2016 год. от 13,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 4 000 лв.(четири хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 28.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 28.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 28.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли