Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ (дванадесет) – 34 (тридесет и четири) с площ 548 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 130 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 334 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ ХІІ(дванадесет) – 34(тридесет и четири)с площ 548 кв.м.(петстотин четиридесет и осем кв.м.),находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв.9по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ VІІ-34 на община Белово, на югоизток с УПИ ХІІІ-34 на община Белово, на югозападс улица с ос.т.138-137 и на северозапад с УПИ ХІ-34 на община Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6006 от 31.03.2016 г.

1. Начална тръжна цена –  4 926 лв. (четири хиляди деветстотин двадесет и шест лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 29.09.2016 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 4 000 лв.(четири хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 28.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 28.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 28.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/