Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ (тринадесет) – 34 (тридесет и четири) с площ 718.50 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 131 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 335 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ ХІІІ (тринадесет) – 34 (тридесет и четири)с площ 718.50 кв.м.(седемстотин и осемнадесет кв.м.и петдесет кв.см.),находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ VІІ-34 на община Белово, на югоизток с УПИ ХІV-34, УПИ ХV-34 и двете на община Белово, на югозапад с улица с ос.т.138-137 и на северозапад с УПИ ХІІ-34 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6007 от 31.03.2016 г.

1. Начална тръжна цена –  5 650 лв. (пет хиляди шестстотин и петдесет лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 29.09.2016 год. от 14,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 5 000 лв.(пет хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 28.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 28.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50  лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 28.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли