Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

1816: Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 3 274 кв.м.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1816 по КККР на гр. Белово с площ 3 274 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9555, 03592.503.9567, 03592.503.1815, 03592.503.1744, 03592.503.1743, 03592.503.1736, 03592.503.9549, 03592.503.1867. Имотът е предмет на АЧОС № 6179 от 05.04.2017 г.

Документи:

Публичен търг 1816 с явно наддаване – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/