Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имоти – общинска собственост за изграждане на „Производствени и складови обекти“

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37от ЗОС,чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №215-247 от 26.09.2016 г. на Общински съвет гр. Беловои Заповед № 459 от 17.10.2016 г. на Кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Обявявам да се извърши публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имоти – общинска собственост за изграждане на „Производствени и складови обекти” , като определям начална тръжна цена на правото на строеж, посочена по отделно срещу всеки един от индивидуално определените и описани по долу имоти, съгласно приетата пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

2. Търгът да се проведе на 11.11.2016 г. от 08.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4 в заседателна зала на ОбС Белово.                                          

3. Размерът на депозита за участие в търга ев размер на 10 % от първоначалната обявената пазарна цена  за всеки един ото имотите, която се внася от кандидатитев Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 10.11.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 10.11.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Одобрявам тръжна документация, за всеки  имот поотделно  в размер на 50лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 10.11.2016 г.

6. Приобретателят се задължава да изготви за своя сметка и съгласува с Кмета на община Белово техническият проект след подписване на договора, както и да построи за своя сметка обекта на учреденото право на строеж съгласно одобрен план за застрояване, след което да предложи срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

Условията за оглед на обектите – в рамките на работното време на община Белово до 10.11.2016 г. с представител на Общината.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

 

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 19.10.2016 г. / – Изтегли