Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.1 по КККР на с. Голямо Белово с площ 108.20 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 43 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 110 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.1 по КККР на с. Голямо Белово с площ 108.20 кв.м., Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

Брой нива на обекта: 1
Прилежащи части: второ ниво към фурна с площ 25.4 кв.м.
Година на построяване на самостоятелният обект в сграда – 1948 г., местонахождение на самостоятелния обект: ет.1, сграда № 1 в ПИ с идентификатор 15802.504.244 по КККР на с. Голямо Белово, ул. „Юндола“ № 87 при граници и съседи:
Ниво 1
съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж :15802.504.244.1.3, 15802.504.244.1.2
под обекта: няма
над обекта: 15802.504.244.1.3. Имотът е актуван с АЧОС № 6349/03.09.2019 г.

1. Начална тръжна цена – 4 593.44 лв.(четири хиляди петстотин деветдесет и три лв. и 44 ст.) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 15.04.2020 г. от 10.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 500 лв. (петстотин лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 14.04.2020 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за уча стие до 16.30 часа на 14.04.2020 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. (петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 14.04.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 19.03.2020 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/