Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.2 с площ 106.70 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 42 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 111 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.2 с площ 106.70 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Година на построяване на самостоятелният обект в сграда – 1948 г., местонахождение на самостоятелния обект: ет.1, сграда № 1 в ПИ с идентификатор 15802.504.244 по КККР на с. Голямо Белово, ул. „Юндола“ № 87 при граници и съседи:
Ниво 1
съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж :15802.504.244.1.1
под обекта: няма
над обекта: 15802.504.244.1.3. Имотът е актуван с АЧОС № 6350/03.09.2019 г.

1. Начална тръжна цена – 3 668.56 лв .(три хиляди шестстотин шестдесет и осем лв. и 56 ст.) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 15.04.2020 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 400 лв. (четиристотин лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 14.04.2020 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 14.04.2020 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. (петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 14.04.2020 г.
Комисията по провеждането на търга да бъде:

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 19.03.2020 г. / – Изтегли