Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.3 с площ 18 кв.м.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  49 от 24.02.2017 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 3/три/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващсграда с идентификатор 03592.502.1666.3 с площ 18 кв.м. с НТП –сграда за търговия, брой етажи – един, находяща се в ПИ с идентификатор 03592.502.1666 по КККР на Белово. Административен адрес: гр. Белово, ул. „Юндола” № 6. Имотът е актуван с АЧОС № 3723 от 21.11.2012 г.

2. Начална месечна наемна цена  –  5.30 лв./кв.м (пет лв. и 30 ст.) без ДДС.

4. Търгът да се проведе от 14.00 ч. на 20.03.2017 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в „Търговска банка Д“ АД по сметка BG 45 DEMI 92403300182442 , BICкод на банкатаDEMI BGSFдо 16.30 часа на 17.03.2017г.

6. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център  в  срок до 16.30 ч. на  17.03.2017 год.

7. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 17.03.2017 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 27.02.2017 г. / – Изтегли