Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 260 от 15.11.2016 год. и в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на заповед № 48 от 24.02.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

Имот-частна общинска собственост, находящ се  в с. Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик, УПИ ХIV (четиринадесет) –78 (седемдесет и осем), кв.2 по ПУП на с.Момина Клисура, представляващ незастроен имот за жилищни нужди със  площ 730 кв.м, при граници и съседи: на североизток с край на регулацията, на югоизток УПИ ХV-80 на н-ци на Иван Ник.Дунев, на югозапад с улица с о.т.1-217 и на северозапад с УПИ ХХІI „За озеленяване“. Имотът е актуван с АЧОС № 6124 от 15.08.2016 год.

1.Начална тръжна цена – 3714 лв.(три хиляди седемстотин и четиринадесет лева) без ДДС.

2.Търгът да се проведе на 20.03.2017 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3.Размерът на депозита за участие в търга е 3 000 лв. (три хиляди лева), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 17.03.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 17.03.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 17.03.2017 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 27.02.2017 г. / – Изтегли