Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 14 от 29.09.1997 г., представляваща помещение с площ 26.02 кв.м.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 256 от 21.07.2020 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 14 от 29.09.1997 г., представляваща помещение с площ 26.02 кв.м. с предназначение кабинет за дентална медицина заедно с правото за общо ползване на санитарен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ ІІ-„Младежки дом”, кв. 31 по ПУП на с. Момина Клисура.

2. Начална месечна наемна цена – 1.41 лв./кв.м (един лв. и 41 ст.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе от 11.30 ч. на 13.08.2020 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 12.08.2020 г.

5. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писмено заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30 ч. на 12.08.2020 год.

6. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 12.08.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 21.07.2020 г. / – Изтегли